Rizika při podnikání v Číně
Připravenost může redukovat ztráty

Čínská rizika-rizika při podnikání v Číně

Různá rizika se dají nalézt v každé zemi na světě. Politická, kulturní, národnostní, ekologická a v současnosti i riziko terorismu představují komplex problémů, které si každý člověk musí sám vyhodnotit, před tím, než se rozhodne v některé zemi žít či podnikat.

V tomto tématu se pokusím popsat současná čínská rizika a jejich možné dopady pro podnikání. Samozřejmě, že následně si každý podnikatel v Číně k mnou popsaným rizikům přidá na základě vlatních zkušeností a obchodních jednání svá vlastní rizika a porovná si je s přínosy, která tato země nabízí. Samozřejmě to, že je v Číně nutné počítat s určitými riziky neznamená, že tato země není vhodná k investování, ale je potřeba je mít na paměti a sledovat je.

Pozn: v tomto tématu používám některé názory publikované v čínském tisku a to zejména v sekci Politická rizika.

Politická rizika

Taiwan

V poslední době se čas od času i v našich novinách objeví zpráva o tom, jak vyhrocené vztahy jsou mezi pevninskou Čínou a ostrovem Taiwan. Čína nikdy nepřestala považovat tento ostrov za svou součást a trvá na jeho připojení na podobné bázi jako v případě Hong Kongu kde byla zřízena speciální administrativní zóna a přes veškeré obavy zahraničních odborníků a místních obyvatel se doposud ukazuje, že čínská vláda nemá potřebu do života v Hong Kongu výrazně vstupovat zejména z toho důvodu, že přes něj do Číny putuje velké množství investic. To samé platí i o Taiwanu. V souvislosti s ním se někdy mluví i o válečném konfliktu, protože udržení jeho nezávislosti je jednou z priorit americké vlády. Jaká je tedy možnost války o Taiwan? Myslím, že velice malá. Z ostrova přichází na čínskou pevninu velké množství podnikatelů, kteří zakládají společné podniky a investují nemalé prostředky. Čínská vláda si je vědoma, že by o tyto investice přišla v případě vyhrocení situace. Navíc, v poslední době, proběhly průlomové návstěvy předních taiwanských politiků v Číně a po dlouhých desítkách let bylo, byť jen po určitou dobu, obnoveno přímé letecké spojení. Zdá se tedy, že čas od času si ještě budou politici obou stran vyměňovat různá varování, ale obě země jsou natolik provázané, že válečný konflikt je velice nepravděpodobný.

Japonsko

V nedávné době se objevily spory mezi Čínou a Japonskem a to o výklad historických událostí souvisejících s japonskou okupací Číny. Vydání japonské učebnice dějepisu rozlítilo čínské úřady a došlo i k protijaponským protestním demonstracím v některých velkých čínských městech. Dokonce se objevují i hlasy vyzývající k bojkotu japonského zboží. Mezi těmito zeměmi platí ale snad ještě víc co již bylo řečeno u Taiwanu. Rozsah investic a množství společných podniků Japonska v Číně by měly zabránit jakémukoliv zásadnímu zhoršení vztahů obou zemí. Nadarmo nemají číňané přísloví "naše srdce jsou nalevo, ale naše kapsy napravo". Znamená to, že Čína investice bohatých zemí nutně potřebuje a čínská vláda musí v první řadě uživit svých 1,3 mld. obyvatel. Riziko, že obě země dopustí eskalaci svých vztahů je nepravděpodobná.

Nestabilita čínského politického systému

Často probírané téma, jak již bylo napsáno výše, čínaká vláda potřebuje živit, šatit a ubytovat větší počet obyvatel, než jakákoliv jiná vláda na světě. Životní úroveň obyvatel se v posledních letech prokazatelně zlepšila a to i na venkově. Pokud tedy bude růst ekonomika podobným tempem jako v posledních 10-ti letech a investice budou i nadále plynout do chudších oblastí, nemělo by hrozit v této oblasti nebezpečí.

Morální rizika

Toto je velké riziko, keré ovlivňuje každého kdo žije a/nebo podniká v Číně. Čína je oficiálně ateistickou zemí, ve které se v posledních 50-ti letech ve školách nevyučovalo náboženství. V průběhu Kulturní revoluce v 60-tých letech minulého století byla téměř vyhlazena čínská inteligence a tudíž nemohla dnešní mladé generaci vštěpovat morální pravidla. Dopady výše uvedeného jsou obrovské a jsou často podceňovány zahraničními investory. Není možné srovnávat čínskou a evropskou kulturu, vzdělání a zásadní rozdíly se projevují i při obchodních jednáních např. v následujících oblastech:

  • Vyjednávání - zahraniční investor bude zván na množství večeří a banketů, pro které již nezbyde čas na řádné vyjednání obchodních podmínek. Je potřeba to mít na paměti a nezapomenout si řádně čínského partnera a prostředky, se kterými vstupuje do obchodního vztahu, ohodnotit. Je třeba zkontrolovat hodnotu půdy, vlastnictví budov, pravdivost uváděných informací, atd. Je nutné důsledně dodržovat pravidlo "přátelé jsou přátelé, ale obchod je obchod" a to o to více, že těžko poznáte jestli přátelství vašeho partnera je skutečné, nebo pouze účelové. V každém případě, pokud začne již na prvním jednání čínský partner formuli "teď když už jsme přátelé", je třeba se mít na pozoru.
  • Zaměstnávání místních zaměstnanců - není neobvyklé, že místní zaměstnanec záměrně pracuje tak, aby zahraniční firmu vystavil riziku pokuty za neplnění zákonem stanovených podmínek. Jako příklad uvedu, že zaměstnanec zahraničního podniku bral od dodavatelů a zákazníků provize za sjednání obchodů. Také bral provize od auditorské firmy, kterou zahraniční firmě doporučil pro provádění auditu Když si firma po čase chtěla najít jiného auditora, záměrně tuto novou auditorskou firmu osočoval. Po čase se zjistilo, že zahraniční firma neplatila, díky tomuto zaměstnanci, řádně daně a hrozila jí velká pokuta. Dále někdy mohou zaměstnanci zneužít toho, že firma nemá řádně zaregistrované ochranné známky a po opuštění společnosti si je zaregistrovat sami. Způsobů jak mohou být místní pracovníci negativně vynalézaví je mnoho a pouze dobrý zahraniční management, dobře připravené pracovní smlouvy a přesně nastavené kontrolní mechanizmy mohou tato rizika minimalizovat.

Vládní rizika

Provinční a národní vláda

Na těchto úrovních bylo již uděláno hodně pro vymýcení korupce, ale stejně jako jinde na světě se to nikdy nepodaří úplně a to je ještě umocněno množstvím úředníků pracujících v těchto institucích. Spolupráce s těmito vládami je celkem dobrá, většina pozic je již obsazena mladšími a vzdělanějšími lidmi.

Místní vláda

Zde je situace jiná a na rozdíl o provinční a národní vlády se zde ještě můžete setkat se staršími úředníky, kteří se dostali k moci za Kulturní revoluce. Ti pak mají tendenci jednat podle svého uvážení, nerespektujíce platné zákony a nařízení. Poznáte je také podle "proletářského" chování hlavně na různých večírcích. Naštěstí již tito úřadníci postupně odcházejí do důchodu a v nejbližších letech by měli být nahrazeni novou, vzdělanou generací.

Nicméně je třeba se při jednáních s vládními úředníky mít na pozoru, ponechávat si určitý odstup, neboť příliš úzké vazby, které se z krátkodobého hlediska jeví jako výhodné, se v budoucnu mohou zle vymstít. Není dobré se zaplétat do diskuzí o politice.

Riziko životního prostředí

Rostoucí riziko, zejména při nákupu půdy, nebo továrny. Před podepsáním společné smlouvy je třeba si toto riziko ohodnotit a řádně vyjednat podmínky a případné dotace nutné pro vyčistění kontaminovaného pozemku, po podpisu smlouvy je to již téměř nemožné.

Pozn. Je třeba si uvědomit, že většina půdy v Číně je více či méně kontaminována.

Zdravotní riziko

Jak je to běžné v rychle se rozvíjejících zemích, tak i v Číně se zatím více dbá na rychlost rozvoje ekonomiky než na škody působené životnímu prostředí, i když i v této oblasti se situace pomalu mění k lepšímu.

Současná realita je ale taková, že většina vodních zdrojů (kromě velmi odlehlých oblastí bez průmyslu) je znečistěna, zamořena je zemědělská půda a do ovzduší se vypouštějí průmyslové splodiny téměř bez filtrace, někdy obsahující nebezpečné chemické látky.

Také konzumace zeleniny a ryb může být problematická, protože se v nich mohou nalézat toxiny a v rybách kyanidy - je třeba je dobře tepelně upravit.

Cizincům, kteří dlouhodobě žijí v Číně se doporučuje, aby v pravidelných periodách absolvovali prohlídky ke zjištění úrovně toxinů a olova v těle. Toto platí zejména pro děti, existují případy kdy se vyšetřením zjistily vysoké dávky těchto látech v tělech dětí. V Číně se v posledních letech značně zlepšila dostupnost nemocnic na mezinárodní úrovni a kde si mohou dát cizinci zkontrolovat svůj zdravotní stav. Pro případ nouze je potřeba mít zajištěné dobré zdravotní pojištění.

Finanční rizika

Stabilita čínské měny

Čína bývá často napadána zejména USA za to, že její měna je podhodnocená a a že výrazně zlevňuje čínský vývoz a tím poškozuje naopak zahraniční partnery. I když je to možná pravda, Čína si jistě nenechá zvenčí diktovat co a jak má udělat se svou měnou. V poslední době se vláda odhodlala k tomu, že přestala místní yuan vázat pouze na US dolar, ale navázala ho na koš měn. Nicméně fluktuační pásmo čínské měny zůstalo ve velice úzkém rozmezí a tudiž se nejedná o změnu dramatickou. Žádné výkyvy měny se nedají ani do budoucna očekávat a tudíž v této oblasti je riziko zanedbatelné.

Pohledávky a špatné úvěry

Velké riziko. Při obchodování s čínským partnerem trvejte na používání akreditivu-jen tak zabezpečíte své peníze a vyhnete se pohledávkám, které by se jinak nevyhnutelně nashromáždily. Jejich případné vymáhání je vysoce problematické.

Riziko ochrany duševního vlastnictví

Velké riziko, o kterém toho bylo již hodně napsáno. Zajistěte si řádnou registraci patentů, ochranných známek a technologických zlepšení. Čína mimořádně potřebuje nové technologie a pokouší se je získávat různými prostředky. Toto se ale samozřejmě děje i jinde ve světě, ale není to tak obecně známé jako o Číně. Situace se v této oblasti v Číně zlepšuje, právní normy jsou již na mezinárodní úrovni, ale problém je s jejich vymahatelností.

Riziko udělení licence k podnikání

Minimální riziko, licence jsou udělovány bez větších problémů a teprve po udělení licence k podnikání je nutno složit základní kapitál, takže ani nehrozí ztráta finančních prostředků.

Riziko kultury podnikání

Jedná o odlišné metody, zejména finanční, na základě kterých řídí čínští podnikatelé své podniky. Tato odlišnost může působit problémy zejména při řízení společného podniku a je třeba se s metodami řízení předem seznámit.

Není obecně známé, že čínští zaměstnanci jsou státem motivováni k tomu, aby hlásili jakékoliv zjištěné prohřešky zaměstnavatele proti správnému placení daní a vykazování správných účetních čísel. Zaměstnancům jsou nabízeny odměny za nahlášení takovýchto skutečností a nejsou zanedbatelné - TV a jiné elektronické přijímače a také až 5 procent z hodnoty nezaplacených daní, které jsou vybrány po vyšetřování (max. výše odměny v hotovosti je 12.000 USD). Tyto případy se nestávají často, ale demotivovaný, nebo jinak uražený zaměstnanec má možnost se i takovýmto způsobem svému zaměstnavateli "pomstít"!

Riziko odvodu daní

Hlavním orgánem odpovědným za výběr daní je Státní daňový úřad. Firmy jsou v Číně rozdělené do několika kategorií podle toho jak důležité je provádět jejich daňovou kontrolu. Zahraniční společnosti jsou kupodivu v nejvyšší kategorii a daňové úřady se na ně rády a často zaměřují. Naopak místní firmy mohou, pokud mají dobré vztahy s daňovými úředníky, platit daně pouze paušální (a samozřejmě nižší) bez ohledu na dosažené hospodářské výsledky a častá je i jejich dohoda s auditorskými firmami, které za úplatu upraví účetnictví a dosaženou výši zisku a tím sníží daňový základ. Velice obvyklé je to, že firmy za provedenou práci nevystavují faktury a platby probíhají v hotovosti. Proto je zejména ve společném podniku nezbytně nutné a mimořádně důležité okamžitě zavést podrobné kontrolní mechanizmy, které zabrání čínským zaměstnancům pokračovat, nebo začít praktikovat výše uvedené a další metody.

Jak popsáno výše, podnikání (život) v Číně je spojeno s určitými riziky. Některá jsou shodná s riziky, se kterými se setkáme i v jiných zemích, některá jsou specifická pro Čínu. Je třeba se na ně připravit a připravit si postupy jak jim čelit. Přes všechna výše uvedená rizika (případně další související s konkrétním typem podnikání a situace) je Čína zemí, která je přitažlivá pro mnoho zahraničních společností a ve které žije dlouhodobě a spokojeně mnoho cizinců. Tomu napomáhá i to, že Čína již dávno není zaostalou zemí (s vyjímkou odlehlých oblastí) a služby ve velkých městech kde se soustřeďuje převážná většina cizinců jsou na mezinárodní úrovni.

Společnost Mariva Consulting je schopna pomoci při vyhodnocení jednotlivých rizik pro Vaší konkrétní situaci a po dohodě učinit takové kroky, které Vám pomohou rizika omezit, nebo odstranit. Máme dobré kontakty na vládní, finanční, pracovní i další instituce, u kterých se můžeme předem konzultovat konkrétní problémy a tím předejít rizikovým situacím. Dále jsme pomocí sítě čínských partnerů schopni ověřit předkládané informace a navrhnout nejlepší postup při jednáních, kterých se můžeme i aktivně účastnit.

V případě dotazů k tomuto tématu, nebo k dalším oblastem podnikání v Číně, kontaktujte prosím mailem, nebo telefonicky společnost Mariva Consulting- viz. sekce Kontakty.

Přeji Vám mnoho úspěchů při podnikání v Číně.

Jiří Štichauer

Mariva Consulting s.r.o.

Upozornění: Při sběru informací o čínském trhu vyvíjí společnost Mariva Consulting maximální úsilí, aby uvedené informace odpovídaly aktuální situaci na tomto trhu. Vzhledem k rychle se měnící situaci v oblastech legislativy, daní a dalších, však společnost Mariva Consulting nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené pozdějším užitím těchto informací. Pokud budete potřebovat aktuální informace pro Vaší oblast podnikání, prosím kontaktujte