Ohodnocení ekologických zátěží
Investice do ekologie=významná možnost pro úspěch v Číně

Ohodnocení ekologických zátěží

Každá světová firma, která se rozhodne pro akvizici si nechá předem zpracovat ohodnocení rizik (due diligence) uvažované investice. Nejinak by tomu mělo být i při investování v Číně.

Zatímco téměř všechny zahraniční firmy investující v Číně jsou si vědomy právních a finančních rizik, riziko ekologických zátěží je opomíjeno a velice zřídka je předmětem ohodnocení. V minulosti se firmy, vědomy si špatné vymahatelnosti práva, nevěnovaly ekologii a dopadům špatného ohodnocení rizik. Situace v této oblasti se v Číně začala měnit po jejím vstupu do Světové obchodní organizace (WTO) a z důvodu většího tlaku úřadů a veřejnosti se i otázka ochrany životního prostředí dostává stále více do popředí.

Co to je ohodnocení rizika ekologických zátěží?

Je to identifikace veškerých ekologických zátěží spojených s určitou organizací, nebo majetkem a následná analýza potenciálních budoucích problémů z toho vyplývajících.. Měla by probíhat v průběhu ohodnocení dalších oblastí (finačních, právních, know-how...) dané firmy.

Donedávna se ohodnocení ekologických zátěží provádělo převážně u firem, které podnikaly v těžkém průmyslu s vysokou úrovní znečištění životního prostředí (ocelárny, chemický průmysl, atd.), nebo u těch kde byly vysoké požadavky na čistotu životního prostředí. Avšak, jako důsledek boje za zlepšení životního prostředí ve většině zemí světa, se i v Číně zpřísnila pravidla a největší znečišťovatelé začínají být postihováni.

Pokud např. zahraniční investor koupí podíl v místní firmě a akvizice je schválena místními úřady bez toho, aby bylo provedeno ohodnocení ekologických zátěží, vystavuje se investor riziku značné sankce za ekologickou zátěž (např. za kontaminovanou půdu), i když byla způsobena před tím, než se uskutečnila akvizice. Obecně se dá říci, že kontaminace půdy je v Číně velkým problémem a je třeba tomuto riziku věnovat potřebnou pozornost.

Proč provádět ohodnocení ekologických zátěží?

Čínské zákony se v této oblasti začínají zpřísňovat a vláda začíná dbát na prevenci. Tyto změny mají za cíl dostat Čínu na úroveň rozvinutých zemí a dále zvýšit tlak na soukromé i státní organizace, aby začaly co nejdříve využívat moderní a čistší technologie. Hnacím motorem ke zlepšení situace v oblasti životního prostředí je i pořádání významných akcí v Číně - OH 2008 v Pekingu a Světová výstava 2010 v Shanghai.

Mnoho zahraničních společností se snaží umístit v Číně své investice, zároveň ale podceňují potenciální rizika spojená s jejich investicí. Zejména společnosti, které vstupují do společného podniku s čínským partnerem se často obávají si provést ohodnocení místního partnera, a také ekologických zátěží způsobených jeho předchozí činností. Je poměrně obvyklé, že čínské firmy nevěnují dostatečnou pozornost ochraně životního prostředí a po založení společného podniku mohou část, nebo celou odpovědnost přenést na zahraničního partnera. Podle současného Zákona na ochranu životního prostředí může být odpovědná strana po dobu tří let od zjištění její odpovědnosti donucena k zaplacení pokuty, nebo nákladů na likvidaci ekologické zátěže.

Ohodnocení ekologických zátěží by mělo být prováděno souběžně s hodnocením dalších oblastí a rizik a ne necháváno až na konec. Z důvodu tlaku čínského partnera na rychlé uzavření smlouvy nemusí již být dostatek času ohodnocení provést a v budoucnu se to může vymstít.

Budoucí vývoj

Souběžně s průdkým rozvojem Číny se dá očekávat i zvýšení tlaku na podnikatele v oblasti ochrany životního prostředí. Budou přijímaná nová, tvrdší pravidla, je možné, že firmy budou nuceny jednak odstranit vlastní ekologické zátěže, ale také přispívat do národního fondu, za kterého se budou čistit oblasti, u kterých se nedá přesně definovat majitel.

Je proto nezbytně nutné, aby společnosti, které se v budoucnu rozhodnou investovatv Číně věnovaly velkou pozornost i ohodnocení ekologických rizik a přijaly příslušná opatření, kterými se vyvarují možnosti udělení finančních sankcí.

Společnost Mariva Consulting je schopna pomoci při ohodnocení ekologických zátěží, pomoci při jednání s místním partnerem a podílet se na přípravě smlouvy, která omezí výše popsaná rizika. Máme dobré kontakty na vládní, i další institucese kterými můžeme předem konzultovat konkrétní problémy a tím předejít potenciálním sankcím.

V případě dotazů k tomuto tématu, nebo k dalším oblastem podnikání v Číně, kontaktujte prosím mailem, nebo telefonicky společnost Mariva Consulting- viz. sekce Kontakty.

Přeji Vám mnoho úspěchů při podnikání v Číně.

Jiří Štichauer

Mariva Consulting s.r.o.

Upozornění: Při sběru informací o čínském trhu vyvíjí společnost Mariva Consulting maximální úsilí, aby uvedené informace odpovídaly aktuální situaci na tomto trhu. Vzhledem k rychle se měnící situaci v oblastech legislativy, daní a dalších, však společnost Mariva Consulting nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené pozdějším užitím těchto informací. Pokud budete potřebovat aktuální informace pro Vaší oblast podnikání, neváhejte nás prosím kontaktovat.