Soudní spor v Číně
Až poslední, nevítané řešení

Pravidla a důsledky soudního sporu v Číně

Obecně platí, že stejně jako v jiných zemích i v Číně je řešení sporu prostřednictvím soudu až tou poslední možností. V každé smlouvě uzavírané v Číně je odstavec, který říká, že se obě strany pokusí řešit spory smírnou cestou. Pokud ale nastane situace, že smluvní strany nejsou schopny se, ani po několika jednáních, domluvit, může se jedna ze stran (většinou zahraniční společnost) rozhodnout předat celou věc k soudu. Ve smlouvě by mělo být specifikováno k jakému soudu bude případný soudní spor předán. U větších kontraktů je obvyklé, že zahraniční firma prosazuje mezinárodní soud, např. v Londýně, nebo Hongkongu, u menších smluv se ponechává místní soud. Pokud tato oblast není v smlouvě důkladně ošetřena, automaticky spor spadá do příslušnosti místního, tedy čínského soudu.

Před učiněním rozhodnutí o předání sporné záležitosti soudu by si měla zahraniční společnost uvědomit několik důležitých věcí:

 • vysoké náklady spojené s jednáním soudu - bude popsáno dále
 • vysoce pravděpodobný konec spolupráce se současným čínským partnerem - číňané berou "nedohodu" ve sporné otázce jako selhání komunikace, slabost a "ztrátu tváře"
 • možnou negativní reputaci zahraniční firmy na čínkém trhu, která se může projevit při jednáních s jinými čínskými firmami.
 • Obtížná vymahatelnost rozsudku
 • Velmi dlouhý čas potřebný k vynesení rozsudku

Ačkoliv je řešení problému soudní cestou v Číně velmi obtížné, není nemožné. Je ale třeba dobře znát jak celý systém pracuje, nebo si nechat poradit o firmy, která má v této oblasti zkušenosti.

Čínský soudní systém se potýká zejména s následujícími problémy:

 • nedostatek kvalitně vyškoleného personálu - soudců
 • pokračující důležitost osobních vazeb
 • korupce
 • místní protekcionismus

Přestože se současná vláda snaží problémy soudního systému řešit, protože si uvědomuje důležitost pokračujícího přílivu zahraničních investic a nastavení průhledného právního prostředí, stále ještě je v systému hodně starých soudců, kteří nemají žádné, nebo jen velmi nízké právní vzdělání. Korupce a upřednostňování zájmů místních firem může způsobit, že zejména soudy na nižší úrovni nejsou ochotné učinit rozhodnutí, které je v rozporu se zájmy města, nebo místního podnikatele.

Čínský soudní systém

Je podobný jako v jiných zemích. Systém je členěn do čtyř urovní:

 • Nejvyšší, republikový lidový soud
 • Vrchní lidový soud na úrovni provincie
 • Vyšší lidový soud na úrovni okrsku
 • Základní lidový soud na úrovni čtvrti

Jakýkoliv soudní spor, jehož účastníkem je zahraniční firma, nebo pokud se jedná o spor převyšující hodnotu 1 mil. RMB (cca 3 mil. Kč) se automaticky postupuje k Vyššímu lidovému soudu. Je třeba si uvědomit, že podle čínských pravidel je společnost se zahraničním kapitálem považovaná za místní podnikatelský subjekt a při sporu s jinou firmou bude záležitost v první instanci řešit Základní lidový soud.

Soudní proces

Prvním, doporučovaným krokem je Vyjednávání. Soudce hraje úlohu vyjednavače a pokouší se najít dohodu mezi oběma stranami. Nemůže ale žádnou ze stran nutit se procesu Vyjednávání účastnit. Pokud se v průběhu Vyjednávání obě strany shodnou na uspokojivém řešení sporu, vydá soudce Vyjednávací protokol (zápis), který shrnuje ujednané podmínky a je pro obě strany závazný a konečný.

Pro úspěch v soudním procesu je naprosto nezbytné, aby zahraniční firma (nebo její právníci) měla velmi dobré kontakty na místní samosprávu, tj. starostu, tajemníka komunistické strany, atd. Přímý kontakt se soudem a dokonce ani se soudcem odpovědným za případ není zakázán, naopak je považován za součást celého procesu.

Je také důležité vědět, že zahraniční právník může působit u čínského soudu jako poradce čínského právníka (tuto možnost se velmi doporučuje využít), ale nesmí zastupovat klienta před čínským soudem - to může pouze čínský právník. Oficiálním jazykem je čínština, ale na náklady zahraniční firmy může být poskytnut soudní tlumočník.

Náklady soudu

Závisí na složitosti a komplexnosti případu. Na začátku se platí Poplatek za přijetí případu soudem, který se obvykle pohybuje ve výši 50 RMB, ale v případech kdy se jedná o spor o movitý majetek, případně důševní vlastnictví, může Poplatek dosáhnout i částky několika tisíc RMB. Obě strany také platí veškeré náklady soudu např. tlumočníky, ubytování svědků, expertní posudky, atd.

Náklady čínského právníka

Pokud se nejedná o soudní spor o majetek, maximální poplatek právníkovi činí RMB 5.000 (15.000 Kč). Pokud spor zahrnuje majetek, tak není určená výše poplatku a může se pohybovat v rozmezí RMB 5.000 až 125.000 v závislosti na hodnotě sporného majetku. Čínský právník může také uplatňovat hodinovou sazbu, která je smluvní a nesmí přesáhnout částku RMB 3.000/hod. Také je možné, že čínský právník bude požadovat smluvní provizní odměnu odpovídající např. 1%-5% z vymáhané částky, nebo 25%-33% z celkové vymožené částky bez nároku na odměnu v případě prohraného sporu. Obvykle se poplatek čínskému právníkovi skládá z kombinace výše uvedených možností.

Délka sporu

Pokud se spor týká majetku, může délka trvání sporu dosáhnout minimálně 6 měsíců. Avšak na rozdíl od rozhodnutí od Arbitrážního soudu, které je konečné, se v případě rozhodnutí Lidového soudu mohou strany odvolávat a vynesení závěrečného rozsudku může trvat roky.

Vymahatelnost rozsudku

Je obtížná a to z důvodů již dříve zmíněných. Navíc v Číně nefunguje soudní systém sledování majetku, nebo peněžních prostředků jednotlivců či firem a to zejména pokud mají dobré vazby na místní funkcionáře - viz výše. Z těchto důvodů je možné, že finanční situace odsouzené strany nebude nikdy natolik průhledná, aby umožnila zaplacení odsouzené částky.

Závěr

Do soudního sporu s čínským partnerem by měla zahraniční společnost vstoupit až po důkladném rozboru celé situace a po poradě s právní firmou. Pro zvýšení šancí zahraniční firmy na úspěch v soudním sporu je třeba vyhledat a najmout čínského právníka, který má prokazatelně dobré kontakty na místní úředníky je připraven je použít ve Váš prospěch. Zdá se být obtížné domoci se svého práva, ale postupující reforma čínského práva a jeho přibližování se světovým standardům přináší i v této oblasti zlepšující se možnosti domoci se svých práv.

Společnost Mariva Consulting, díky svým místním kontaktům může doporučit, vyhledat a kontrolovat činnost místního právníka směřující k úspěšnému vyřešení soudního sporu pro zahraničního partnera. Jsme schopni vyhledat legaslativní normy pro Váš konkrétní případ, sjednat úvodní konzultaci a posouzení problému a navrhnout optimální řešení. Dále jsme schopni účastnit se procesu Vyjednávání za účelem vyřešení celého sporu před podáním žaloby.

V případě dotazů k tomuto tématu, nebo k dalším oblastem podnikání v Číně, kontaktujte prosím mailem, nebo telefonicky společnost Mariva Consulting- viz. sekce Kontakty.

Přeji Vám mnoho úspěchů při podnikání v Číně.

Jiří Štichauer

Mariva Consulting s.r.o.

Upozornění: Při sběru informací o čínském trhu vyvíjí společnost Mariva Consulting maximální úsilí, aby uvedené informace odpovídaly aktuální situaci na tomto trhu. Vzhledem k rychle se měnící situaci v oblastech legislativy, daní a dalších, však společnost Mariva Consulting nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené pozdějším užitím těchto informací. Pokud budete potřebovat aktuální informace pro Vaší oblast podnikání, prosím kontaktujte nás.