vývoz zisku z Číny
Znalostí k úsporám

Vývoz zisku z Číny

Jak se již mnohé zahraniční firmy mající své pobočky v Číně mohly přesvědčit, podnikání na tomto trhu má své zvláštnosti a odlišnosti od evropského prostředí. Mezi tyto zvláštnosti patří i obtížný vývoz zisku ze země. Čínská vláda se snaží motivovat, ale i nutit cizí podnikatelké subjekty reinvestovat co největší část zisku znovu v Číně.

Pro některé typy firem je přímo nařízeno jaký poměr zisku musí být reinvestován, pro jiné typy poskytuje centrální vláda, ale i vlády místní, daňové úlevy pokud bude zisk opět investován v Číně, nebo konkrétním městě (více v předchozích tématech).

Zahraniční centrály tedy řeší specifický problém. Podnikání v Číně se vyvíjí úspěšně, pobočka tvoří plánovaný zisk, ale ten není jednoduše možné přesunout do zahraniční centrály. Navíc devizové operace zahraničních firem jsou v Číně přísně kontrolovány finančními úřady a podléhají jejich schválení a to ještě znesnadňuje celou problematiku. Naštěstí existují způsoby jak část zisku převést do ciziny. Předchází tomu ale důsledná příprava a znalost místní legislativy.

1/ Náklady na výzkum a vývoj

Mnoho čínských poboček zahraničních firem využívá know-how, patenty, obchodní značky a technologie mateřských firem zdarma. To zvyšuje zisk čínské pobočky a náklady jdou k tíži centrály. Mateřská firma ve skutečnosti může, za použití speciálního vzorce, účtovat pobočce náklady na výzkum a vývoj.

2/ Obchod a marketing

Mnohé nadnárodní firmy centralizují své obchodní a marketingové činnosti ve světě a mateřská firma je tak vlastně za tyto aktivity odpovědná. Část nákladů ( náklady na reklamu, veletrhy, na pracovníky oddělení obchodu a marketingu) souvisejících s čínským trhem může přenést centrála na svou čínskou pobočku.

3/ Další náklady

Zahrnují náklady na vývoj software, údržbu hardware, kontrolu kvality, atd.

Postup při plánování vývozu zisku z Číny

Je třeba začít ihned při uzavírání Smlouvy o podnikání v Číně (Smlouvě o společném podniku, nebo Smlouvě o založení podniku plně vlastněném cizím kapitálem). Ve Smlouvě musí být článek Kompenzace, který poskytuje základ pro sdílení nákladů a upřesňuje termíny placení. Tato část Smlouvy musí být připravena velice podrobně, aby se v budoucnu nedala zpochybnit. Obecně platí, že čínský partner i místní úřady Vám nebudou pomáhat při přípravě tohoto bodu, protože budou chtít co nejvíce peněz ponechat v Číně, mohou se snažit navrhovat přípravu tohoto bodu odložit na pozdější dobu, ale na to nesmíte přistoupit, protože pozdější doba již také nemusí nastat. Je třeba zdůraznit, že velikost plateb převáděných do zahraničí by neměla být přemrštěná.

Dalším krokem je schválení Smlouvy místními úřady. Budete muset předložit dokumenty, které doloží, že účtovaná částka není nadhodnocená. Existuje několik modelů, podle kterých se výše částek vypočítává a dále to závisí na celkových nákladech společnosti na výzkum a vývoj, marketing, reklamu, služby IT, atd. Obvykle požadují místní úřady i předložení auditované výroční zprávy čínské pobočky i mateřské společnosti. Samozřejmě, výraznou pomocí je pokud dokumenty předkládá někdo, kdo má s místními úřady dobré vazby.

Třetím krokem je vyplnění daňového formuláře. Výše daně je odlišná pro různé druhy výše uvedených nákladů. Je to velice komplikovaná procedura a vyžaduje radu od firmy znalé těchto postupů. Obecná pravidla jsou následující:

  • Ochodní a marketingové náklady- pokud mateřská firma může své náklady doložit fakturami třetích stran a jasně vysvětlit použitou metodu alokace nákladů, pak bude uplatněna nulová daň. To znamená, že čínská pobočka může veškeré tyto prokázané náklady proplatit mateřské firmě bez srážky jakékoliv daně. Pro tyto účely bude třeba vyplnit Formulář pro nulovou daň.
  • Pro náklady na vývoj a výzkum mohou nastat tři různé varianty:
  • pokud část nákladů mateřské firmy na vývoj a výzkum je možné podložit fakturami třetích stran, pak je uplatňována nulová sazba daně.
  • U vnitřních nákladů mateřské firmy na vývoj a výzkum platí, že čínská pobočka musí, z částky, kterou požaduje centrála, zaplatit Obchodní daň ve výši 5% a Daň z příjmu zahraničních subjektů, která činí 33%.
  • Pokud jsou ve Smlouvě některé body vedeny jako Důvěrné, potom je budou úřady klasifikovat jako Náklady na převod technologie a budou uplatňovat daň ve výši 15%.

Posledním a velice náročným krokem je vlastní převod peněz. Budete muset jít do Úřadu směnných operací kde předložíte schválenou Smlouvu, Certifikát k vývozu peněz, vyplněný příslušný formulář s výpočtem daně (nebo Formulář pro nulovou daň) a další nutné dokumenty. Na základě těchto dokumentů obdržíte povolení k převodu peněz. Následně již nic nebrání převodu peněz z místní měny na zahraniční a zaslání na účet mateřské firmy.

Z výše uvedeného je patrné, že celý postup vývozu zisku z Číny je poměrně komplikovaný a i drobná neznalost či nepřesnost může celý průběh zhatit. Jak již bylo uvedeno výše, čínský partner v tomto bodě nebude projevovat přehnanou iniciativu a někdy se stává, že dohoda o vývozu zisku je velmi obtížná a může zhatit celý smluvní vztah. Proto je třeba získat informace o tom, jak v této oblasti postupovat od nezávislé firmy, která díky místním znalostem a vazbám zajistí, že vše proběhne ke spokojenosti zahraniční společnosti.

Společnost Mariva Consulting, díky svým místním kontaktům a znalosti administrativních úkonů, Vám poradí jak postupovat při přípravě Smlouvy o obchodování v Číně (v závislsti na typu podniku), v případě zájmu se budeme účastnit obchodních jednání a dohlédneme na to, aby Smlouva obsahovala všechny náležitosti nutné pro budoucí úspěšný převod zisku do zahraničí. Následně můžeme poradit jak potřebné dokumenty vyplnit, případně za Vás celou proceduru zrealizujeme.

V případě dotazů k tomuto tématu, nebo k dalším oblastem podnikání v Číně, kontaktujte prosím mailem, nebo telefonicky společnost Mariva Consulting- viz. sekce Kontakty.

Přeji Vám mnoho úspěchů při podnikání v Číně.

Jiří Štichauer

Mariva Consulting s.r.o.

Upozornění: Při sběru informací o čínském trhu vyvíjí společnost Mariva Consulting maximální úsilí, aby uvedené informace odpovídaly aktuální situaci na tomto trhu. Vzhledem k rychle se měnící situaci v oblastech legislativy, daní a dalších, však společnost Mariva Consulting nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené pozdějším užitím těchto informací. Pokud budete potřebovat aktuální informace pro Vaší oblast podnikání, prosím kontaktujte nás.